Identificació de l'entitat prestadora dels serveis de la societat de la informació:

Nom Fiscal: Trepitjar
Nom Comercial: La Tauleta Restaurant
Domicili Social: Avda. Cavall Bernat nº106-108
CIF: B17758210
Telèfon: 972 82 52 04
Correu electrònic: info@latablitarestaurante.com

Web: www.latablitarestaurante.com

Objecte

La prestadora del servei que constitueix aquest lloc o pàgina web posen a disposició dels usuaris aquest document, per donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic; al Reglament europeu 2016/679, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes; i la resta de normativa aplicable en matèria de protecció de dades de la Unió o dels estats membres, així com informar tots els usuaris del lloc web respecte a les condicions d'ús del mateix.
Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix la condició dusuari, comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos aplicable.
La prestadora es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes modificacions, entenent-se com suficient la publicació al lloc web.

Responsabilitat

La prestadora declina qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al vostre lloc web, quan aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquesta.

Des de llocs web de tercers, és possible que el client es redirigeixi a continguts d'aquest lloc web. Atès que la prestadora no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers als seus llocs web, aquesta no assumeixen cap tipus de responsabilitat o obligació respecte a aquests continguts.
La prestadora manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest contingut i posant-ho en coneixement de les autoritats competents.
La prestadora no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu: en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web de la prestadora. No obstant això, i en compliment de què disposa l'art. 11 y 16 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Correu Electrònic, la prestadora es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i es compromet a col·laborar de forma activa en la retirada o, si cas, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, la internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que hi ha al lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a la prestadora del lloc web.
Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. No obstant això, les prestadors no descarta la possibilitat que hi hagi certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vacant, o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web.

Propietat Intel·lectual i industrial

El lloc web, incloent títol enunciatiu, però no limitatiu la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, dissenys, logotips, text i / o gràfics són propietat de la prestador o, seguim, disposen de llicència o autorització exprés per part dels autors o propietaris. Tots els continguts del lloc web estan degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits als registres públics corresponents.
Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, utilitzar, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l'autorització escrita prèvia per part de la prestadora. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part de les prestadors serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.
Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens a la prestadora i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests.
La prestadora, expressament, NO AUTORITZA que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de la prestadora. La prestadora reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la seva sola menció o aparició al lloc web l'existència de drets o responsabilitat alguna de la prestadora sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part d'aquest.
Per fer qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, ho pot fer a través del correu electrònic esmentat a l'encapçalament.

Llei Aplicable i Jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d'aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de GIRONA.